Cochrane Belgium werkt mee aan rapport over trial transparantie

Het bekend maken van resultaten van klinische trials is essentieel voor Cochrane. Deze resultaten vormen de basis voor relevante systematische reviews van hoge kwaliteit, en dus voor het maken van beslissingen over de beste zorg.

Cochrane Belgium, Test Aankoop en Kom op tegen Kanker werkten samen met TranspariMED aan een rapport over de transparantie van klinische trials in België. Het rapport is gebaseerd op de gegevens in EudraCT, een register specifiek voor trials over geneesmiddelen.

Uit het rapport blijkt dat 22% van de afgeronde trials nog geen resultaten bevatten. Dit is echter een onderschatting vermits slechts 292 van de 1098 geregistreerde Belgische trials als afgerond staan aangeduid. Het register bevat echter veel trials die meer dan 10 jaar geleden zijn opgestart, maar die nog steeds niet zijn aangeduid als afgerond. Het is onwaarschijnlijk dat die studies nu nog lopen.

 

Commerciële opdrachtgevers publiceerden veel vaker hun resultaten dan niet-commerciële opdrachtgevers zoals universiteiten en ziekenhuizen. Het huidig rapport verscheen nadat de Belgische organisaties vorig jaar zijn aangeschreven met de vraag om hun resultaten te registreren. Verschillende organisaties hebben dit opgepakt en resultaten toegevoegd, maar nog niet allemaal. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Ook moet er een juister beeld gevormd worden van het aantal trials dat effectief is afgerond, dit is een taak van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) samen met de opdrachtgevers van de studies. Over 6 maanden volgt een nieuwe evaluatie.

Image